ගොවිපොළක ඇතිකරන කුකුල්ලු වැනි සතුන් ආහාර සැපයුම් යන්ත්රය